Internetowe warunki

Witamy w naszym sklepie internetowym! Dendax i jego współpracownicy świadczą usługi dla Ciebie pod następującymi warunkami. Jeśli odwiedzisz lub kupujesz z tej witryny, akceptujesz te warunki.Prosimy je uważnie przeczytać .

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Aby zrozumieć nasze praktyki zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która reguluje również wizyty na naszej stronie internetowej.

COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE


Strony, formularze rejestracyjne oraz usługi związane z kalkulacją oferowane przez Dendax mogą używać pliki cookies lub podobne technologie. Cookies to niewielkie pliki ściągane na Twoje urządzenie. Cookies pomagają nam w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz płynności funkcjonowania naszych usług (cookies bezpieczeństwa i cookies sesyjne) oraz do gromadzenia informacji o preferencjach naszych użytkowników celem uczynienia naszej oferty online bardziej atrakcyjne dla klientów (cookies śledzące).

Cookies bezpieczeństwa oraz sesyjne, które używamy, są potrzebne celem zapewnienia Tobie oczekiwanych usług.  

Większość wyszukiwarek ma automatycznie włączoną obsługę plików cookies. Możesz również ustawić swoją wyszukiwarkę w taki sposób, aby powiadamiała Cię, gdy zostanie ściągnięty plik cookie i wówczas będziesz mieć możliwość niezaakceptowania plików cookies poprzez wprowadzenie zmian w panelu użytkownika. Jakkolwiek, nie wyrażenie zgody na używanie plików cookies może ograniczyć Twój dostęp do części funkcji na stronie Dendax.


GOOGLE ANALYTICS & TECHNOLOGIE REMARKETINGOWE


Nasza strona, Produkty Cyfrowe i/lub funkcje online używają programu Google Analytics, strony do analizy usług Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics używa plików cookies, które są przechowywane na Twoim komputerze i ułatwiają analizę Twojego użytkowania naszej strony internetowej. Następnie informacje o tym są przesyłane do firmy Google i przechowywane przez Google na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Jeśli została wcześniej aktywowana funkcja ukrywania adresu IP, adres ten, należący do użytkowników zlokalizowanych w jednym z krajów Unii Europejskiej lub innym kraju należącym do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zostanie skrócony. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przekazany serwerowi Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Opcja ukrycia IP jest aktywna. Google w naszym imieniu użyje tę informację w celu oceny strony oraz funkcji online z tym związanych, celem opracowania aktywności użytkowania strony, Produktów Cyfrowych i funkcji online oraz dostarczenia innych informacji związanych z użytkowaniem strony. Google nie będzie powiązywać adresu IP przekazanego w kontekście Google Analytics z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Celem dowiedzenia się więcej odwiedź naszą stronę https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.


PRZETWARZANIE DANYCH ORAZ PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM


Zgodnie z Europejską Generalną Ustawą Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych (GDPR) nasi użytkownicy mają możliwość uzyskania (na prośbę) od firmy Dendax potwierdzenia czy dane osobiste są lub nie są wykorzystywane. Użytkownicy na prośbę mają również możliwość wymazanie tych danych. W tym celu skontaktuj się z firmą Dendax tutaj


WARUNKI KORZYSTANIA Z SIECI


KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Podczas wizyty na stronie Dendax lub wysłania mailów, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji drogą elektroniczną.Będziemy komunikować się z Tobą przez e-mail lub poprzez zawiadomienia zamieszczane na tej stronie.Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które oferujemy Tobie drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie treści zawarte na tej stronie, takie jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy, pliki audio, pliki do pobrania, kompilacje danych oraz oprogramowanie, stanowi własność Dendax lub jej dostawców i są chronione międzynarodowym prawem autorskim.Kompilacja wszystkich treści na tej stronie jest wyłączną własnością Dendax, z autorskimi prawami  do tego zbioru przez Dendax i chronione międzynarodowym prawem autorskim.

MARKA

ZNAKI towarowe Dendax i szata graficzna nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest związana z  Dendax, lub w sposób, który może spowodować dezorientację klientów, lub w jakikolwiek sposób, który uwłacza lub kompromituje Dendax. Wszystkie inne znaki towarowe nie będące własnością Dendax lub jej podmiotów zależnych, które pojawiają się na tej stronie są własnością ich właścicieli, którzy mogą być lub nie być stowarzyszeni, powiązani lub sponsorowani przez Dendax lub jej spółki.

LICENCJA I DOSTĘP DO STRONY

Dendax udziela ograniczonej licencji dostępu na użytek z tej strony i zabrania ściągania (innych niż buforowanie stron) lub modyfikowania jakiejkolwiek jego części, bez pisemnej zgody Dendax. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania tej strony lub jej zawartości: zbierania i wykorzystywania wykazów produktów, opisów i cen: pochodnych korzystania z tej strony i jej zawartości:pobierania lub kopiowania informacji o koncie na rzecz innego kupca: lub korzystania z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji. Ta strona lub części tej strony nie może być powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Dendax. Zabronione jest kadrowanie lub wykorzystanie techniki kadrowania do wyodrębnienia jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym zdjęcia, teksty, układ strony, lub formy)  Dendax i naszych współpracowników bez pisemnej zgody. Użytkownik nie może używać żadnych meta tagów lub innych ": ukrytych tekstów": wykorzystania nazwy Dendax lub znaków towarowych firmy bez pisemnej zgody Dendax. Wszelkie nieautoryzowane użycie kończy zezwolenia lub licencje udzielone przez Dendax. Przyznajemy ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłączy do strony głównej Dendax tak długo, jak linki nie przedstawiają Dendax, ich współpracowników, lub swoich produktów lub usług w ofensywny fałszywy, mylący, obraźliwy lub w inny sposób.Nie możesz używać Dendax, logo lub innych praw własności grafiki lub znaku towarowego w ramach linku bez pisemnej zgody.

TWOJE KONTO CZŁONKOWSKIE

W przypadku korzystania z tej strony, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego konta i hasła oraz ograniczonego dostępu do Twojego komputera, i zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta lub hasła. Jeśli nie masz 18 lat, możesz skorzystać z naszej strony tylko pod nadzorem jednego z rodziców lub opiekuna. Dendax i jego wspólnicy zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia konta, usunięcia lub edycji zawartości lub anulacji zamówienia według własnego uznania.

OPINIE, KOMENTARZE, E-MAILE I INNE MATERIAŁY

Użytkownicy mogą umieszczać opinie, komentarze i inne treści: przedstawiać sugestie, pomysły, uwagi, pytania, lub inne informacje, o ile treść nie jest nielegalna, obsceniczna, grożąca, oszczercza, naruszająca prywatność, nie narusza praw własności intelektualnej, lub jest w inny sposób krzywdząca dla innych osób lub obraźliwa i nie składają się z lub zawierają wirusy, kampanii politycznych, ofert komercyjnych, łańcuszków, masowej korespondencji, lub innej formy ":. spamu": Nie możesz używać fałszywych adresów e-mail, podszywać się pod inne osoby lub jednostki, lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia karty lub innych treści. Dendax zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do edycji i usuwania takich treści, ale nie przeglądamy ich regularnie.Jeśli wyślesz komentarz lub wyślesz materiał, i jeśli nie zadecydujemy inaczej, przyznajesz Dendaxowi i jego wspólnikom niewyłączne, nieodpłatne, bezterminowe, nieodwołalne, oraz w pełni sublicencji prawo do używania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania tych informacji na całym świecie we wszystkich mediach.Użytkownik udziela Dendaxowi i jego współpracownikom i licencjobiorcom prawo do używania nazwy, którą przedstawia w związku z takimi treściami, jeśli zechcą. Użytkownik oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do treści, które wysyła : jeśli zawartość jest właściwa: jeśli  korzystanie z treści dostaw nie narusza tej zasady i nie rani osoby lub jednostki:i  będzie zabezpieczać Dendax lub jego współpracowników dla wszystkich roszczeń wynikających z treści dostaw. Dendax ma prawo ale nie obowiązek, do monitorowania i edycji lub usunięcia wszelkich działań lub treści Dendax nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez Ciebie lub osoby trzeciej.

RYZYKO UTRATY

Wszystkie przedmioty zakupione od Dendax są wykonane zgodnie z umową przesyłki. Oznacza to, że ​​ryzyko utraty i tytuł dla takich przedmiotów przechodzi na użytkownika w czasie dostarczenia wysyłki przez nas do przewoźnika.

OPISY PRODUKTÓW

Dendax i jego współpracownicy próbują być jak najbardziej precyzyjni. Jednak Dendax nie gwarantuje, że opisy produktów lub inne treści niniejszej strony są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne i wolne od błędów.Jeśli produkt oferowany przez Dendax sam w sobie nie jest zgodny z opisanym, jedynym rozwiązaniem jest zwrócić go w nieużywanych stanie.

WARUNKI GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
TA STRONA JEST DOSTARCZANA PRZEZ Dendax NA PODSTAWIE ":AS IS": I ":AS AVAILABLE":. Dendax NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH CO DO PRACY NINIEJSZEJ STRONY LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE KORZYSTA Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO Dendax WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Dendax NIE GWARANTUJE, ŻE TA STRONA, JEJ SERWERY LUB E-MAIL WYSYŁANE z Dendax SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. Dendax NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, W TYM, ALE NIE TYLKO BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE I WTÓRNE. W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH USTAWY NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA GWARANCJI LUB JEJ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD.JEŚLI TAKIE PRAWO DOTYCZY UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

STOSOWANE PRAWO

Odwiedzając Dendax, zgadzasz się, że prawo Republiki Czeskiej, bez względu na zasady prawa kolizyjnego, będzie regulować Korzystanie z serwisu i wszelkie spory jakiegokolwiek rodzaju, które mogą zaistnieć między Tobą a Dendax lub jego współpracownikami.

SPORY

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z wizytą w Dendax lub produktami które kupujesz przez Dendax przedkładane są poufnie w  arbitrażu w Czechach, z tym że, o ile w jakikolwiek sposób zostaną naruszone lub zagrożone naruszeniem praw własności intelektualnej Dendax, Dendax może starać się o odpowiednie odszkodowania w sądzie stanowym lub federalnym w Czechach, lub zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce w tych sądach. Arbitraż w ramach niniejszej umowy przeprowadza się zgodnie z zasadami obowiązujących w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym.Nagrody arbitrów są wiążące i mogą zostać wprowadzone jako wyrok w sądzie właściwym. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż w ramach niniejszej Umowy nie będzie połączony z arbitrażem z udziałem innego podmiotu stroną niniejszej umowy, czy w drodze postępowania klasy arbitrażowej lub w inny sposób.

POLITYKA STRONY, MODYFIKACJA i ROZDZIELNOŚĆ

Zapoznaj się z naszymi innymi politykami, takie jak  Wysyłka i Zwroty, zamieszczone na tej stronie. Zasady te regulują również wizyty na stronie Dendax. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do naszej strony, polityki, i tych warunków użytkowania w dowolnym czasie.Jeśli którykolwiek z tych warunków jest nieważny lub jakiegokolwiek powodu niewykonalny, warunek ten zostanie uznany i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.

PYTANIA:

Pytania dotyczące naszych warunków korzystania, Polityki prywatności, lub innych materiałów związanych z polityką mogą być kierowane do naszego personelu pomocniczego, klikając na "Kontakt" link w menu bocznym. Możesz też napisać do nas mail na adres: info@Dendax.com