This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using the Dendax website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Policy.

Povratok na Penzijata vo Avstrija


Повратокна пензијата во Австрија

Граѓаните кои не се членки на ЕУ можат да ги врататсвоите пензиски придонеси од Австрија (околу 10,25% од платата) 2 години понапуштањето на Европа, ако тие биле платени во пензиски фонд за период под 5години. Само месеци во кои е направен придонес се смета за овој период и севраќаат само придонесите на вработените, а не на работодавецот. Треба исто такада бидете свесни дека работата во други земји на ЕУ може да се смета за периодод 5 години

Колку години назад можам да барамвраќање на пензијата? 

Може да аплицирате за наплата на неподигнати пензии до1995 година.


Колку долго треба да чекам? 

Може дапотрае до 6 месеци додека не добиеш пензија. Конечната одлука е до австрискиотпензиски завод.

 

Кои документи се потребни зааплицирање? 

За да аплицирате за наплата на австриски пензиски надомест треба даимате копија од вашата: 

  • Налог (Lohnzettel) или (payslip) за секоја година
  • Регистрација и потврда за регистрација од Австрија
  • Е-картичка и фонд заздравствено осигурување од Австрија
  • пасош

Што треба да направам ако немам налог(Lohnzettel)?

Мора да го контактирате работодавецот бидејќи работодавците сезаконски обврзани да ви дадат замена. Dendax може да ги добие документите одвашиот работодавец


Колку е цената зауслугата? 

!--The price is 14% from the refunded amount. There is a minimum fee of 49 EUR.-->The price is 0% from the refunded amount. There is a minimum fee of 0 EUR.
.Цената не вклучува ДДВ или банкарски трошоци!