Povratok na Penzijata vo Avstrija


Повратокна пензијата во Австрија

Граѓаните кои не се членки на ЕУ можат да ги врататсвоите пензиски придонеси од Австрија (околу 10,25% од платата) 2 години понапуштањето на Европа, ако тие биле платени во пензиски фонд за период под 5години. Само месеци во кои е направен придонес се смета за овој период и севраќаат само придонесите на вработените, а не на работодавецот. Треба исто такада бидете свесни дека работата во други земји на ЕУ може да се смета за периодод 5 години

Колку години назад можам да барамвраќање на пензијата? 

Може да аплицирате за наплата на неподигнати пензии до1995 година.


Колку долго треба да чекам? 

Може дапотрае до 6 месеци додека не добиеш пензија. Конечната одлука е до австрискиотпензиски завод.

 

Кои документи се потребни зааплицирање? 

За да аплицирате за наплата на австриски пензиски надомест треба даимате копија од вашата: 

  • Налог (Lohnzettel) или (payslip) за секоја година
  • Регистрација и потврда за регистрација од Австрија
  • Е-картичка и фонд заздравствено осигурување од Австрија
  • пасош

Што треба да направам ако немам налог(Lohnzettel)?

Мора да го контактирате работодавецот бидејќи работодавците сезаконски обврзани да ви дадат замена. Dendax може да ги добие документите одвашиот работодавец


Колку е цената зауслугата? 

!--The price is 14% from the refunded amount. There is a minimum fee of 60 EUR.-->The price is 14% from the refunded amount. There is a minimum fee of 199 EUR.
.Цената не вклучува ДДВ или банкарски трошоци!