This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using the Dendax website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Policy.

детски додаток во Исланддетски додаток во Исланд


Исланд како и повеќето од нордиските земји има, систем за обработка на даноци на вработените со надзор од страна на државната финансиска контрола за приходи, во врска со информациите од вработените. И покрај тоа, постои опција, под одредени услови, за исплатата на социјална помош на деца. Тоа важи шест години назад.
Детски надоместок во Исланд е социјална парична помош која е поврзана со износот на приходите од двајцата родители. Надоместокот зависи од на процена на даноците на доход од годината за наредната година. Детски надоместок се плаќа на родителите чии деца се под 18 годишна возраст.

Потребни документи за апликација за детски надоместок во Исланд:

  • Копија од извод од матична книга на родени (сертификатот од раѓањето на детето (децата)
  • Потврда за вашиот брачен статус на крајот на даночната годината дека вашата апликација се однесува на (на пр. Сегашиот брачен статус )
  • Заверена копија на сопругот и сопругата од даночните пријави за даночната годината која апликацијата се однесува на тоа

Потврда дека сте способни за одгледување на дете (ren) - потврда за престој на целото семејство вклучувајки ја возраста на детето и местото каде што живеат.
Оригиналниот сертификат за износ на детскиот надоместок во родната земја, или потврда дека вашето семејство не прима било какви други надоместоци за децата во родната земја

Колку време е потребно за да ја добие наплата?

Во просек тоа трае помеѓу 12 и 14 недели од моментот кога вашите документи ќе бидат испратени до даночните органи, во зависност од времето кога тие ќе ги добијат документите за обработка на приходи.

Колку е цената на услугата?

The price is 22% from the refunded amount. There is a minimum fee of 99 EUR.

Во цената не е вклучен ДДВ или банкарските трошоци!