This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using the Dendax website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Policy.

Детски додатоци од Италија - Assegni Familiari

Page Title

Детски бенефиции од Италија

Нашите клиенти, исто така, можат дааплицираат со нас за детски бенефиции од Италија. Во случај клиентите сами дааплицираат, можеме да им обезбедиме консултации. 

Кој може да добие детскибенефиции од Италија? 

Детски бенефиции можат да ги добијат сите граѓани наЕвропската унија, но исто така и државјани од други земји во случај да имаатдозвола за престој. 

Колку време е потребно за да добиете детски додатоци? 

Во просек трае од шест до девет месеци. 

Колку пари можам да добијам? 

Износотзависи од бројот на деца. Добивате 138 евра месечно за едно дете, 258 евра задве деца, 375 евра за три деца - заедно, не за секој. 

Која е максималната возраст на детето? 

Максималната возраст е 18 години. 

Колку години назад можам да аплицирам за детски додатоци? 

Можете да аплицирате 5 години назад.

What is our fee?

The price is 22% from the refunded amount. There is a minimum fee of 199 EUR
Цената не вклучува ДДВ или банкарски трошоци!