Детски додатоци од Холандија - Kinderbijslag

Холандија - детски бенефиции 

Нашите клиенти, исто така, можат да аплицираат со нас за детски бенефиции од Холандија. Во случај клиентите сами да аплицираат, можеме да им обезбедиме консултации.Холандија има три типа на детски бенефиции:

  • Детски бенефиции (The Kinderbijslag), што зависи само од бројот на вашите деца и нивната возраст
  • Буџет поврзан со децата (The Kindgebonden Budget), во зависност од годишниот приход
  • Додаток за детска нега (The Kinderopvangtoeslag), наплата за дополнителни трошоци како згрижување центар (kindercentrum ) или бебиситер (gastouder)

Кој може да добие детски бенефиции?

Граѓани на Европската унија, државјани на земји од Европската економска област (ЕЕА) и од Швајцарија кои плаќаат холандско социјално осигурување (АКW) и имаат дете (или деца) помлади од 17 години.Исто така, во случај кога едно лице добило детски додаток во својата матична земја и холандските надоместоци би биле повисоки, можно е да се добие разлика платена од Холандија. За да аплицирате треба да имате Број на граѓански услуги (Burgerservicenummer) на детето. Ако не го имате, можете да го добиете дополнително. Kinderbijlag се исплаќа тримесечно. 

Кој може да добие Буџет поврзан со децата? 

Само луѓе кои имаат право на Kinderbijslag можат да добијат Kindgeboden буџет. Износот на Kindgeboden буџетот зависи од вкупниот годишен приход на родителите. Kindgeboden Буџетот се плаќа месечно. 

Кој може да добие Додаток за детска нега?

Ако плаќате за услуга за згрижување или за бебиситер, владата ви обезбедува враќање на овие трошоци до 7,5 евра на час, со максимална плата од 230 евра месечно за секое дете. 

Колку време е потребно за да добиете детски додатоци? 

Во просек трае од шест до девет месеци. 

Кои документи ми треба? 

За аплицирање за Детски бенефиции
• Копија од извод од матичната книга на сите деца помлади од 17 
• Копија од сертификат за брак 
• Копија од формуларот Jaaropgaaf / Jaaropgave 

За аплицирање за Буџет поврзан со децата:
• Одлука од Банката за Социјално Осигурување (Sociale Verzekeringsbank) дека имате право на Kinderbijslag 

За аплицирање за Додаток за детска нега
• Фактура и договор за трошоците за детска грижа 

Колку пари можам да добијам? 

Kinderbijslag (квартално):


Возраст на детето

0-5 години

6-11 години

12-17 години

Максимална сума за едно дете

201.05 €

244. 13 €

287.21 

 Буџет поврзан со децата:

Број на деца

1 дете

2 деца

3 деца

Максимален износ годишно

1142 €

2040 €

2325 €


Која е максималната возраст на детето? 

Максималната возраст е 17 години. 

Колку години назад можам да аплицирам за детски додатоци? 

Можете да аплицирате само 1 година назад и до 15 септември.

Колку е цената за услугата?

0 EUR + VAT
Fee doesn't include VAT.