This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using the Dendax website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Policy.

ДАНОЦИ ВО ЕСТОНИЈАВраќање на данокот од Естонија

Вработените кои работат во Естонијаплаќаат 20% данок на доход. Ако приходот е заработен во 2014 година или порано,даночната стапка е 21%. Граѓаните на Европската унија имаат можност да применатповеќе ставки за одбивање на нивните даночни пријави во споредба со другитеапликанти. Потребен Ви е сертификат за исплати направени на физичко лиценерезидент, задржани износи и пресметан социјален данок. Треба да го добиете одвашиот работодавец. Во случај да сте имале повеќе од еден, треба да го добиетеод сите нив. Повратот зависи од вашиот вкупен приход во даночната година, памора да докажете и други приходи (од матичната земја или друга земја).

Што е сертификат за исплата?

Сертификат за плаќања (сертификат заплаќања направени на нерезидентно физичко лице, задржани износи и пресметансоцијален данок / Mitteresidendistfüüsiliseleisikuletehtudväljamaksete,kinnipidamiste ja arvutatudsotsiaalmaksutöend) е годишно резиме што ќе го добиетеод вашиот работодавач на крајот на финансиската даночна година. Тоа го покажувавкупниот износ што сте го заработил од вашиот работодавец како број на приход иисто така го прикажува износот на данокот што вашиот работодавач го одзеде одвашата заработка и му се исплати на даночната служба.

Колку години назад можам дааплицирам за наплата на данок? 

Можете да одите уште 3 години наЕстонија од датумот на кој треба да аплицирате за враќање на средствата.

Колку време е потребно за да седобие наплата?

Во просек, од 4 до 6 месеци одвремето кога документите се испраќаат до даночните власти, вистинското времеможе да варира од случај до случај.

Колку е цената за услугата?

Цената е 12% од рефундираниот износ.Има минимален надомест од 60 евра.

Во цената не е вклучен ДДВ илибанкарски трошоци!