Данъци от СловакияВъзстановяване на данъци от Словакия


Всички работници и служители, работещи по трудово правоотношение в Словакия, плащат 19% данък общ доход начислен върху месечното им трудово възнаграждение и имат право, при определени условия да възстановят надплатената сума ако има такава.
Напускайки Словакия, трябва да се уверите, че сте получили “Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za obdobie…” формуляри от всички работодатели, при които сте работили. Това е най-важния документ, необходим при кандидатстване за възстановяване на данъци.

Какво представлява Potvrdenie?

Potvrdenie е годишна финансова справка за получените и удържани от Вас суми, която ще получите от работодателя си в края на финансовата данъчна година, или по-рано, ако напуснете работа преди тя да е изтекла. В него е посочен размера на цялата сума, която сте получили при съответния работодател, както и сумата на данъците, която Ви е била удържана от работодателя и внесена в данъчното.

Колко години назад може да се кандидатства за възстановяване на данъци от Словакия?

За възстановяване на данъци от Словакия, може да се кандидатства 3 години назад.

Колко време отнема процеса по възстановяване?

Процеса по възстановяване отнема средно от 4 до 6 месеца от момента, в който Вашите документи бъдат изпратени до съответните данъчни служби, и зависи от това колко време ще им отнеме да разгледат документите Ви.

Какъв е размера на таксата за услугата възстановяване на данъци от Словакия?

Цената е 22% от възстановената сума. Има минимален праг от 99 EUR.
В цената не са включени ДДС и банковите разноски!